gesprek over de toekomst van nederland met pieter omtzigt 1

Gesprek over de toekomst van Nederland met Pieter Omtzigt

In het recente gesprek over de toekomst van Nederland met Pieter Omtzigt werd er diep ingegaan op het belang van goed bestuur. Omtzigt benadrukt de vele misstanden die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in Nederland, van het Toeslagenschandaal tot het Groningse gas-schandaal, waarbij burgers zijn vermalen door hun eigen regering. Hij wijst op de ernstige schendingen van mensenrechten en de financiële compensaties die nodig zijn om de schade te herstellen. Om de staat te verbeteren en het vertrouwen te herstellen, stelt Omtzigt een aantal diepgaande hervormingen voor, zoals de oprichting van een constitutioneel Hof en het aanpassen van het kiesstelsel naar regionale districten. Daarnaast benadrukt hij de behoefte aan een nieuwe toezichtwet, regelgeving voor klokkenluiders en een andere manier van politiek bedrijven, waarbij wetten zorgvuldig worden behandeld en er meer ruimte is voor open discussie en debat, zelfs met een minderheidsregering. Het doel is om het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen en het sociale contract weer in balans te brengen.

Gesprek over de toekomst van Nederland met Pieter Omtzigt

Constitutioneel Hof

Leggen van de eed of gelofte op de Grondwet

Een belangrijk aspect van goed bestuur is de eed of gelofte die wordt afgelegd op de Grondwet. Zowel kamerleden als ministers en staatssecretarissen leggen deze eed of gelofte af bij aanvang van hun functie. Het leggen van de eed of gelofte op de Grondwet betekent dat zij zich committeren aan het naleven en beschermen van de rechten die in de Grondwet zijn vastgelegd.

Inrichting van een Constitutioneel Hof

Om ervoor te zorgen dat de rechten in de Grondwet effectief worden beschermd, is het van belang om een Constitutioneel Hof in te richten. In landen zoals Duitsland, Frankrijk en België kunnen burgers bij een Constitutioneel Hof terecht wanneer hun grondrechten worden geschonden. Een Constitutioneel Hof in Nederland zou dezelfde functie kunnen vervullen, mits de Grondwet hiervoor wordt aangepast.

Verandering van de Grondwet

Om de inrichting van een Constitutioneel Hof mogelijk te maken, is het noodzakelijk om de Grondwet te veranderen. Dit vraagt om een diepgaande hervorming van de staat en vormt een belangrijk onderdeel van het nieuw sociaal contract. Het doel van de Grondwetswijziging is ervoor te zorgen dat burgers een beroep kunnen doen op een onafhankelijk hof wanneer hun rechten worden geschonden.

Hervorming van het kiesstelsel

Overgang van lijsten naar regionale districten

Een andere hervorming die nodig is voor goed bestuur, is de overgang van het huidige kiesstelsel met landelijke lijsten naar regionale districten. In het huidige systeem is degene die bovenaan de lijst staat vaak degen die de meeste invloed heeft. Dit kan ertoe leiden dat regeringspartijen niet effectief hun eigen regering controleren. Door gebruik te maken van regionale districten wordt de verbinding tussen kiezers en gekozenen versterkt en ontstaat er een meer proportionele vertegenwoordiging.

Verbetering van de verbinding tussen kiezer en gekozenen

Naast de invoering van regionale districten is het belangrijk om de verbinding tussen kiezers en gekozenen verder te verbeteren. Dit kan worden bereikt door middel van betere communicatie en transparantie, zodat burgers zich gehoord voelen en beter begrijpen hoe besluitvorming tot stand komt. Het betrekken van burgers bij het politieke proces draagt bij aan een sterker vertrouwen in de overheid.

Nieuwe toezichtwet

Noodzaak voor een onafhankelijke toezichthouder

Een goed functionerende overheid vereist een onafhankelijke toezichthouder. Op dit moment ontbreekt het vaak aan de middelen en bevoegdheden voor toezichthouders om effectief op te treden wanneer de politiek dit niet ondersteunt. Het is daarom noodzakelijk om een nieuwe toezichtwet in te voeren die ervoor zorgt dat toezichthouders onafhankelijk kunnen handelen en kunnen ingrijpen bij schending van de Grondwet.

Mogelijkheid tot ingrijpen en waarschuwing bij schending van de Grondwet

Een belangrijk aspect van de nieuwe toezichtwet is dat de toezichthouder de mogelijkheid krijgt om in te grijpen en te waarschuwen bij schendingen van de Grondwet. Dit betekent dat de toezichthouder de bevoegdheid heeft om bijvoorbeeld naar de Staten Generaal te stappen wanneer de regering niet luistert naar waarschuwingen. Op deze manier kan er effectief worden opgetreden wanneer de Grondwet wordt geschonden.

Nieuwe wet voor klokkenluiders

Verbeterde bescherming van klokkenluiders

Klokkenluiders spelen een belangrijke rol in het aan het licht brengen van misstanden binnen de overheid. Het is daarom van groot belang dat zij beter worden beschermd. Op dit moment zien we echter dat klokkenluiders vaak zelf de dupe worden, terwijl de mensen die verantwoordelijk zijn voor de misstanden niet worden aangepakt. Er is behoefte aan een nieuwe wet voor klokkenluiders die ervoor zorgt dat zij veilig misstanden kunnen melden zonder negatieve consequenties te ervaren.

Afschaffen van modellen en focus op politieke keuzes

Een belangrijke verandering in het politieke proces is het afschaffen van modellen die vaak worden gebruikt om besluitvorming te sturen. Deze modellen, zoals koopkracht- en stikstofmodelletjes, leiden af van de werkelijke politieke keuzes die moeten worden gemaakt. Het is belangrijk dat politici met elkaar afspreken om op een andere manier politiek te bedrijven, waarbij de focus ligt op inhoudelijke discussies en het maken van politieke keuzes.

Hervorming van het politieke proces

Langere behandelingstijd voor wetten

Een belangrijke verandering in het politieke proces is de invoering van een langere behandelingstijd voor wetten. Op dit moment worden wetten vaak snel behandeld en gestemd, waardoor er fouten kunnen worden gemaakt. Door wetten artikel voor artikel te behandelen en hier voldoende tijd voor te nemen, wordt de zorgvuldigheid en kwaliteit van de wetgeving verhoogd.

Nadenken over een minderheidsregering

Een andere mogelijke hervorming van het politieke proces is het nadenken over de vorming van een minderheidsregering. Op het moment dat er geen automatische meerderheid is, ontstaat er een opener discussie in de Tweede en Eerste Kamer over voorgestelde wetten. Dit biedt de mogelijkheid om kritischer te kijken naar de inhoud en eventueel aanpassingen te doen. Het kan een alternatief zijn voor de grote coalitiedwang die vaak heerst.

Minder spoeddebatten en social media-activiteit

Om een meer gefocust en zorgvuldig politiek proces te realiseren, is het belangrijk om het aantal spoeddebatten te verminderen en de social media-activiteit te beperken. Aanvragen voor spoeddebatten moeten kritischer worden bekeken en er moet meer ruimte zijn om uitgebreid te debatteren over onderwerpen. Ook politici dienen zich bewust te zijn van hun social media-activiteit en de mogelijke effecten hiervan op het politieke proces.

Aanpassing van de algemene bestuursdienst

Meer focus op inhoudelijke ambtenaren

Om problemen eerder te signaleren en te repareren, is het noodzakelijk om de algemene bestuursdienst aan te passen. Op dit moment zijn er voornamelijk managers aan de top, terwijl er behoefte is aan meer inhoudelijke gedreven ambtenaren. Deze ambtenaren moeten voldoende ruimte krijgen om op basis van hun expertise problemen te signaleren en aan te pakken. Hierdoor kan de overheid beter anticiperen op mogelijke schandalen en problemen.

Competentie in huis hebben om problemen eerder te signaleren en repareren

Een belangrijk aspect van de aanpassing van de algemene bestuursdienst is ervoor te zorgen dat de overheid de competentie in huis heeft om problemen eerder te signaleren en te repareren. Dit betekent dat ambtenaren op inhoudelijke gebieden voldoende kennis en expertise moeten hebben om situaties goed te kunnen beoordelen. Hierdoor kan er sneller worden ingegrepen en kunnen problemen voorkomen worden.

Herstellen van vertrouwen in de overheid

Eerlijkheid over afwegingen en grijze gebieden

Een belangrijke stap naar het herstellen van vertrouwen in de overheid is eerlijkheid over afwegingen die worden gemaakt en het erkennen van grijze gebieden. Het is belangrijk dat politici open zijn over het feit dat besluitvorming complex kan zijn en dat er soms geen eenduidige oplossingen zijn. Door eerlijk te communiceren over afwegingen en grijze gebieden, worden burgers beter geïnformeerd en kunnen zij het beleid beter begrijpen.

Herstellen van het sociaal contract en balans

Een ander belangrijk aspect van het herstellen van vertrouwen in de overheid is het herstellen van het sociaal contract en de balans tussen overheid en burgers. Het is van belang dat burgers het gevoel hebben dat de overheid er voor hen is en op een eerlijke en rechtvaardige manier handelt. Door te werken aan een sterker sociaal contract en het herstellen van de balans tussen overheid en burgers, kan het vertrouwen worden hersteld.

Analyse van de gedeelde zorgen

Erkenning van de gedeelde analyse tussen partijen

Een belangrijk onderdeel van goed bestuur is het erkennen van de gedeelde analyse tussen partijen. In Nederland hebben we de afgelopen jaren gezien dat er veel mis is gegaan, zoals het toeslagenschandaal en het Groningse gas. Het is van belang dat politieke partijen erkennen dat er problemen zijn en gezamenlijk werken aan oplossingen.

Bespreken van specifieke voorstellen om de zorgen aan te pakken

Naast het erkennen van de gedeelde zorgen, is het belangrijk om specifieke voorstellen te bespreken om deze zorgen aan te pakken. In dit artikel zijn verschillende voorstellen genoemd, zoals het inrichten van een Constitutioneel Hof, het hervormen van het kiesstelsel en het invoeren van nieuwe wetten. Door concrete voorstellen te bespreken, kunnen er stappen worden gezet naar een beter functionerende overheid en een herstel van vertrouwen.

In deze video legt Pieter Omtzigt uit waarom goed bestuur belangrijk is en welke concrete plannen voor goed bestuur Nieuw Sociaal Contract heeft. Je kunt het gesprek over de toekomst van Nederland hier terugkijken. Lees de plannen voor goed bestuur in hun programma.

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. Ik ben deze week lid geworden van NSC omdat ik al lange tijd respect en bewondering heb voor de heer Omtzigt. Vooral de oprichting voor ’n Constitutioneel Hof ( waarborg voor het bewaken van onze grondrechten) en meer aandacht voor de positie van klokkenluiders spreken mij zeer aan. Maar ik ben 84 en gewezen boerin en dan schrik ik van het plan om kalverhouders met 40 % te laten krimpen….!!! Ik hoop dat het enigszins genuanceerder ligt en net als bij de rest van de branche de regie weer bij de ondernemer gelegd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *