klacht bij anti corruptiewaakhond over nevenregister tweede kamer 1

Klacht bij anti-corruptiewaakhond over nevenregister Tweede Kamer

Transparency International heeft een klacht ingediend bij anti-corruptiewaakhond GRECO van de Raad van Europa over het nevenregister van de Tweede Kamer. Uit onderzoek is gebleken dat een derde van de parlementariërs fouten maakt in de opgaaf van hun privébelangen en neveninkomsten, of bepaalde belangen niet opgeeft die wel vermeld zouden moeten worden. Deze onvolkomenheden in het register zorgen voor een gebrek aan transparantie en vertrouwen in de Kamerleden en het parlement als instituut, aldus experts. Transparency International vindt het schokkend dat het om zo’n groot aantal Kamerleden gaat en roept op tot meer duidelijkheid en naleving van de regels. Er wordt gehoopt dat de ingediende klacht leidt tot een nieuw onderzoek van GRECO, waarin wordt gekeken of Nederland zich houdt aan de afspraken omtrent het nevenregister.

Klacht bij anti-corruptiewaakhond over nevenregister Tweede Kamer

De klacht van Transparency International

Anticorruptieorganisatie Transparency International heeft een klacht ingediend bij anti-corruptiewaakhond GRECO van de Raad van Europa naar aanleiding van onderzoek van Nieuwsuur over het nevenregister van de Tweede Kamer. Uit dit onderzoek is gebleken dat het register nog veel onvolkomenheden bevat.

Redenen voor de klacht

Een derde van de parlementariërs maakt fouten bij het opgeven van privébelangen en/of neveninkomsten, of verzuimt belangen op te geven die wel vermeld zouden moeten worden. Hierbij blijkt dat Kamerleden de regels ruim interpreteren, wat resulteert in een gebrek aan optimale transparantie. Dit is schadelijk voor het vertrouwen in zowel Kamerleden als het parlement als instituut, volgens deskundigen.

De rol van GRECO

Transparency International heeft al jarenlang gezien dat Kamerleden niet altijd openheid geven over al hun belangen. Echter, het feit dat nu een derde van de Kamerleden betrokken is, beschouwen zij als schokkend. Transparency International heeft daarom besloten om een klacht in te dienen bij GRECO, de anti-corruptiewaakhond van de Raad van Europa.

Verklaring van Bart Vollebergh van Transparency International

Bart Vollebergh van Transparency International heeft aangegeven dat de notitie van de Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer voorschrijft dat Kamerleden niet alle belangen hoeven op te geven. Dit staat echter haaks op de eerdere aanbeveling van GRECO, waarin duidelijk werd gesteld dat alle relevante belangen moeten worden gemeld. Vollebergh hoopt dan ook dat de klacht zal leiden tot een nieuw onderzoek van GRECO naar de naleving van deze afspraak door Nederland.

Het nevenregister van de Tweede Kamer

In het onderzoek van Nieuwsuur is naar voren gekomen dat het nevenregister van de Tweede Kamer nog veel onvolkomenheden bevat. Een aanzienlijk aantal parlementariërs maakt fouten bij het opgeven van privébelangen en/of neveninkomsten, of laat belangen weg die wel vermeld zouden moeten worden.

Onvolkomenheden van het register

Het onderzoek van Nieuwsuur heeft aangetoond dat een derde van de parlementariërs onvolkomenheden begaat bij de opgaaf van privébelangen en/of neveninkomsten. Dit duidt op problemen in het nevenregister van de Tweede Kamer.

Fouten van de parlementariërs

Parlementariërs maken fouten bij het opgeven van hun privébelangen en/of neveninkomsten. Deze fouten variëren van het onjuist vermelden van de omvang van hun vermogen tot het weglaten van beleggingen in bepaalde sectoren. Deze parlementariërs beweren echter dat hun opgaaf wel correct is, gebaseerd op het advies van de Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer.

Gevolgen voor het vertrouwen in de Kamer

Het feit dat parlementariërs niet altijd volledige openheid geven over hun belangen heeft negatieve gevolgen voor het vertrouwen in zowel de Kamerleden als het parlement als geheel. Het gebrek aan transparantie zorgt voor wantrouwen onder het publiek en kan de geloofwaardigheid van het politieke systeem aantasten.

Interpretatie van de regels door Kamerleden

Parlementariërs interpreteren de regels omtrent transparantie ruim, waardoor er geen optimale transparantie is in het nevenregister van de Tweede Kamer. Dit heeft geleid tot het niet opgeven van bepaalde belangen die wel vermeld moeten worden.

De ‘ruime’ interpretatie van de regels

Het nevenregister van de Tweede Kamer vertoont onvolkomenheden, mede doordat Kamerleden de regels omtrent transparantie ruim interpreteren. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde belangen niet worden opgegeven, terwijl ze wel vermeld moeten worden.

Soorten belangen die niet worden opgegeven

Parlementariërs laten bepaalde belangen weg bij het opgeven ervan, omdat zij van mening zijn dat de regels dit niet vereisen. Het gaat bijvoorbeeld om de omvang van hun vermogen en de sectoren waarin zij beleggingen hebben uitstaan. Deze parlementariërs beweren dat hun opgaaf wel correct is volgens het advies van de Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer.

Verweer van de parlementariërs

Het verweer van de parlementariërs is gebaseerd op het advies van de Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer. Deze adviseur heeft een notitie gestuurd naar alle leden om meer duidelijkheid te geven over de regels omtrent transparantie. In deze notitie staat dat het opgeven van bepaalde inkomsten uit box 2 of box 3, zoals vastgoed en aandelen, alleen in “sommige gevallen” verplicht is. Deze verplichting wordt bovendien omschreven als een “niet dwingende plicht”.

De rol van de Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer

De Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer is het aanspreekpunt voor Kamerleden die vragen hebben over de integriteitsregels. Naar aanleiding van het onderzoek van Nieuwsuur heeft deze adviseur een notitie gestuurd naar alle leden om meer duidelijkheid te geven over de regels omtrent transparantie.

Het advies van de adviseur over de kwestie

De Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer heeft in de notitie naar alle leden aangegeven dat het opgeven van bepaalde inkomsten uit box 2 of box 3, zoals vastgoed en aandelen, alleen in “sommige gevallen” verplicht is. Daarnaast wordt het opgeven van deze inkomsten omschreven als een “niet dwingende plicht”.

Notitie van de adviseur aan alle leden

Naar aanleiding van het onderzoek van Nieuwsuur heeft de Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer een notitie gestuurd naar alle leden om meer duidelijkheid te geven over de regels omtrent transparantie. In deze notitie wordt aangegeven dat het opgeven van bepaalde inkomsten, zoals vastgoed en aandelen, alleen in “sommige gevallen” verplicht is. Bovendien wordt dit omschreven als een “niet dwingende plicht”.

Standpunten van voormalig GRECO-directeur en hoogleraar Integriteit

De oud-directeur van GRECO, Jan Kleijssen, is van mening dat de notitie van de Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer niet voldoet aan de eerdere aanbeveling van GRECO uit 2013. Hij benadrukt dat alle vormen van inkomen, bezittingen en belangen moeten worden opgegeven, inclusief vastgoed en aandelen. Deze kritiek wordt ondersteund door hoogleraar Integriteit Rob van Eijbergen.

Oordeel van Jan Kleijssen over de notitie van de adviseur

Jan Kleijssen, voormalig directeur van GRECO, is van mening dat de notitie van de Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer niet voldoet aan de aanbeveling van GRECO uit 2013. Volgens Kleijssen moeten alle vormen van inkomen, bezittingen en belangen worden opgegeven, waaronder vastgoed en aandelen.

Klacht bij anti-corruptiewaakhond over nevenregister Tweede Kamer

Zijn interpretatie van de GRECO-aanbeveling uit 2013

Jan Kleijssen is van mening dat de notitie van de Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer niet overeenkomt met de aanbeveling van GRECO uit 2013. Hij interpreteert deze aanbeveling als het vereisen van het opgeven van alle vormen van inkomen, bezittingen en belangen, inclusief vastgoed en aandelen.

Bevestiging van Rob van Eijbergen

Hoogleraar Integriteit Rob van Eijbergen bevestigt de kritiek van Jan Kleijssen op de notitie van de Adviseur Integriteit van de Tweede Kamer. Ook hij is van mening dat alle vormen van inkomen, bezittingen en belangen moeten worden opgegeven, inclusief vastgoed en aandelen.

Aanname van de GRECO-aanbeveling in 2014

De Tweede Kamer heeft in 2014 de aanbeveling van GRECO overgenomen, waarin staat dat parlementariërs “redelijkerwijs relevante belangen” moeten opgeven in het nevenregister.

Implementatie van de aanbeveling door de Tweede Kamer

Naar aanleiding van de aanbeveling van GRECO heeft de Tweede Kamer besloten dat parlementariërs “redelijkerwijs relevante belangen” moeten opgeven in het nevenregister.

Reactie van GRECO

GRECO heeft nog niet gereageerd op de klacht van Transparency International over het nevenregister van de Tweede Kamer.

Huidige interpretatie van de intentie van die aanbeveling

Er zijn verschillende interpretaties van de huidige intentie van de aanbeveling van GRECO. Sommige parlementariërs interpreteren de regels omtrent transparantie ruim, terwijl anderen van mening zijn dat alle relevante belangen moeten worden opgegeven.

Standpunt van Transparency International over het huidige beleid

Transparency International analyseert de huidige situatie en concludeert dat er sprake is van divergentie met de aanbeveling van GRECO. Zij benadrukken het belang van transparantie en hopen op een nieuw onderzoek van GRECO.

Hun analyse van de huidige situatie

Transparency International analyseert de huidige situatie en concludeert dat er veel onvolkomenheden zijn in het nevenregister van de Tweede Kamer. Zij zijn van mening dat het gebrek aan transparantie schadelijk is voor het vertrouwen in zowel Kamerleden als het parlement als instituut.

Divergentie met de GRECO-aanbeveling

Transparency International constateert dat er divergentie is met de aanbeveling van GRECO. Zij benadrukken dat alle relevante belangen moeten worden opgegeven en dat de huidige interpretatie van de regels omtrent transparantie onvoldoende is.

Verwachtingen van een nieuw GRECO-onderzoek

Transparency International hoopt dat de klacht bij GRECO zal leiden tot een nieuw onderzoek naar de naleving van de aanbeveling inzake transparantie door Nederland. Zij verwachten dat een dergelijk onderzoek zal bijdragen aan het verbeteren van de transparantie in de Nederlandse politiek.

Het voorgenomen onderzoek door GRECO

GRECO heeft nog niet gereageerd op de klacht van Transparency International, maar als zij besluiten om een nieuw onderzoek in te stellen, zal dit zich richten op de naleving van de aanbeveling inzake transparantie door Nederland.

Inhoud van de klacht ingediend door Transparency International

De klacht van Transparency International betreft de onvolkomenheden in het nevenregister van de Tweede Kamer, waarbij parlementariërs belangen niet correct opgeven of zelfs helemaal weglaten.

Potentiële gevolgen van het onderzoek voor de Nederlandse politiek

Als GRECO besluit een nieuw onderzoek in te stellen naar de naleving van de aanbeveling inzake transparantie door Nederland, kunnen de gevolgen voor de Nederlandse politiek aanzienlijk zijn. Het kan leiden tot strengere eisen wat betreft het opgeven van belangen en een verhoogde druk op parlementariërs om transparanter te zijn.

Noodzaak van het melden van alle relevante belangen

GRECO heeft aanbevolen dat alle relevante belangen moeten worden gemeld. Het melden van alle relevante belangen is van cruciaal belang om optimale transparantie te waarborgen en mogelijke belangenconflicten te voorkomen.

De aanbeveling van GRECO over het melden van belangen

GRECO heeft aanbevolen dat alle relevante belangen moeten worden opgegeven, inclusief inkomen, bezittingen en belangen zoals vastgoed en aandelen.

Het belang van naleving van deze aanbeveling

Het naleven van de aanbeveling van GRECO is essentieel om transparantie en integriteit binnen de Nederlandse politiek te bevorderen. Het correct en volledig opgeven van belangen zorgt voor een groter vertrouwen in de politieke instellingen en de politici zelf.

Mogelijk nieuwe adviezen van GRECO

Als het onderzoek van GRECO bevestigt dat de huidige interpretatie van de regels omtrent transparantie niet overeenkomt met hun aanbeveling, kunnen er mogelijk nieuwe adviezen worden uitgebracht. Deze adviezen kunnen leiden tot strengere eisen en richtlijnen met betrekking tot het opgeven van belangen.

Mogelijke gevolgen van het onderzoek

Het onderzoek van GRECO kan mogelijk leiden tot veranderingen binnen de Tweede Kamer en de Nederlandse politiek als geheel. Strengere eisen wat betreft het opgeven van belangen kunnen worden ingesteld, wat kan leiden tot meer transparantie en vertrouwen onder het publiek.

Lessen die geleerd kunnen worden

Uit het onderzoek van Nieuwsuur en de klacht van Transparency International kunnen lessen worden geleerd over het belang van transparantie en naleving van de regels omtrent belangenopgave. Deze lessen kunnen worden gebruikt om het systeem verder te verbeteren en mogelijke toekomstige problemen te voorkomen.

Veranderingen die mogelijk nodig zijn voor meer transparantie

Om meer transparantie te waarborgen, kunnen er veranderingen worden doorgevoerd in de regels en richtlijnen met betrekking tot het opgeven van belangen. Mogelijke veranderingen kunnen strengere eisen omvatten en een verhoogd toezicht op de naleving van deze eisen. Dit kan bijdragen aan een verhoogd vertrouwen in en geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *