Bestaanszekerheid: Standpunten NSC Partij

Bestaanszekerheid: Standpunten NSC Partij

Bestaanszekerheid: Standpunten NSC Partij

Artikel 20 van de Grondwet stelt dat de overheid zich moet inzetten voor de bestaanszekerheid van de bevolking en de spreiding van welvaart. De wet regelt de aanspraken op sociale zekerheid en Nederlanders die niet in hun bestaan kunnen voorzien, hebben recht op bijstand van overheidswege. Het boek van Pieter Omtzigt Nieuw Sociaal Contract staat sinds kort op de website. Dat is absoluut een aanrader.

Ondanks deze opdracht van de overheid is het sociaal minimum in Nederland al jarenlang onduidelijk. Naar aanleiding van een motie is er een commissie ingesteld die het sociaal minimum heeft berekend. De eerste uitkomsten tonen aan dat het sociaal minimum voor sommige groepen toereikend is, maar voor (tweeouder)gezinnen met kinderen tekortschiet.

Om deze problemen op te lossen, zijn er verschillende voorstellen gedaan. Zo moet er een relatieve armoededefinitie komen die meegroeit met de economie, zodat de kloof tussen rijk en arm gelijk blijft. Daarnaast moet er een helder beeld zijn van wat iemand minimaal nodig heeft, niet alleen qua inkomen maar ook qua betaalbare energie, voedsel en een geïsoleerde woning.

Het belasting- en toeslagenstelsel is te complex en er is behoefte aan een heldere visie hierop. De commissie sociaal minimum adviseert het sociaal minimum aanzienlijk te verhogen en dit onderzoek moet regelmatig herhaald worden. Er moet ook een visie komen op een brede, bovenminimale inkomens(volks)verzekering voor risico’s die niet te beïnvloeden zijn door werkgevers en werknemers zelf.

Bij bestaanszekerheid moet de overheid bevorderen dat eerste levensbehoeften beschikbaar en betaalbaar zijn, zoals voldoende woningen, een betaalbare zorgverzekering, betaalbare energie en betaalbaar voedsel. De bestaande hardheden van het stelsel moeten met spoed aangepakt worden, te beginnen met de 10.000 gezinnen die onder het officiële bestaansminimum zitten.

Deze voorstellen zijn gebaseerd op de opdracht van de overheid om te zorgen voor bestaanszekerheid en spreiding van welvaart. Een heldere visie op het sociaal minimum en een bovenminimale inkomens(verzekerings)stelsel zijn nodig om deze opdracht te vervullen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de opvattingen van de NSC Partij over de arbeidsmarkt?

De NSC Partij is van mening dat de arbeidsmarkt moet worden hervormd om ervoor te zorgen dat werkenden een fatsoenlijk loon krijgen en dat werkgevers worden gestimuleerd om meer mensen aan te nemen. Ze willen de flexibilisering van de arbeidsmarkt beperken en de positie van werknemers versterken door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Hoe wil de NSC Partij de koopkracht van burgers verbeteren?

De NSC Partij wil de koopkracht van burgers verbeteren door een progressief belastingstelsel in te voeren waarbij hogere inkomens meer belasting betalen dan lagere inkomens. Ze willen ook de BTW verlagen op essentiële goederen en diensten en de huurtoeslag verhogen voor mensen met een laag inkomen.

Wat is het standpunt van de NSC Partij over het klimaat?

De NSC Partij erkent de urgentie van de klimaatcrisis en wil daarom de uitstoot van broeikasgassen verminderen door middel van een mix van maatregelen, waaronder investeringen in duurzame energie, het stimuleren van elektrisch vervoer en het verminderen van de vleesconsumptie. Ze willen ook dat Nederland voorop loopt in internationale klimaatonderhandelingen.

Welke maatregelen wil de NSC Partij nemen om de gezondheidszorg te verbeteren?

De NSC Partij wil de gezondheidszorg verbeteren door meer te investeren in preventie en samenwerking tussen verschillende zorgverleners te stimuleren. Ze willen de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg afschaffen en meer geld vrijmaken voor de ouderenzorg en de jeugdzorg.

Wat is het standpunt van de NSC Partij over immigratie?

De NSC Partij wil een strenger immigratiebeleid voeren en de grenzen beter bewaken. Ze willen het aantal vluchtelingen dat Nederland opneemt beperken en meer investeren in opvang in de regio. Ze willen ook dat immigranten zich aanpassen aan de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal leren.

Hoe wil de NSC Partij de veiligheid in Nederland verbeteren?

De NSC Partij wil de veiligheid in Nederland verbeteren door meer te investeren in de politie en de rechtspraak. Ze willen ook harder optreden tegen criminaliteit en overlast en de straffen voor gewelds- en zedendelicten verhogen. Ze willen ook dat er meer aandacht komt voor preventie en dat er meer wordt samengewerkt tussen verschillende instanties.

Om de bestaanszekerheid te garanderen moet er een goed bestuur zijn. Dit is een van de andere speerpunten van NSC. Het partijprogramma is nog niet bekend, maar de kernpunten van NSC staan wel online.

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *